Beautiful!

glass gem corn- Julie Cordero-Lamb

Photo Credit: Julie Cordero-Lamb

Gem Glass Corn grown in Julie Cordero-Lamb’s personal garden. WOW! Have you ever seen such beautiful corn?!